รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ให้ผู้ที่มีรายชื่อดังเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ มาสอบคัดเลือกในวันที่ 24 ตุลาคม 2560 อ่านรายละเอียด >>>

- ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาการพยาบาลมารดาและผดุงครรภ์
- ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาการพบาบาลและสุขภาพจิตและจิตเวช
- ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาการพยาบาลชุมชน