รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้าเป็นพนักงานประจำตามสัญญา ตำแหน่ง ล่ามภาษามือ สังกัดสำนักกิจการนักศึกษา ทั้งนี้ ให้ผู้ที่มีรายชื่อดังเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ มาสอบคัดเลือกในวันที่ 24 ตุลาคม 2560 อ่านรายละเอียด >>>