ผลการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์  สาขาวิชาการพยาบาลมารดาทารกและผดุงครรภ์ สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช สาขาวิชาการพยาบาลชุมชน  ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกในสาขาวิชาการพยาบาลมารดาทารกและผดุงครรภ์ สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช มารายงานตัวในวันที่ 1 ธันวาคม 2560 และสาขาวิชาการพยาบาลชุมชน มารายงานตัวในวันที่ 3 มกราคม 2561  อ่านรายละเอียด >>>