ตามที่มหาวิทยาลัยราซภัฏร้อยเอ็ด ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงาน มหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สาชาวิชาการจัดการ สังกัด คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัย ราฃภัฏร้อยเอ็ด ครั้งที่ ๙/๒๕:๖๐ ซึ่งมีผู้ผ่านคุณสมบัติตามประกาศของมหาวิทยาลัยราซกัฏร้อยเอ็ด เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราซภัฏร้อยเอ็ด ครั้งที่ ๙/๒๕:๖๐ ข้อที่ ๑ ตำแหน่ง/คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง มหาวิทยาลัยฯ จึงประกาศรายซื่อผู้มีสิทธึ๋สอบคัดเลือก ดังนี้

ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาการจัดการ
๑. นายสุเมธ พงศ์สุวรรณ
๒. นางสาวณธษา เถื่อนฤาขัย
๓. นายศรุต ธราคุณาสิน
๔. นางสาวเวรกา มณีเนตร
๕. นางสาวกาญจน์เกล้า พลเคน

ทั้งนี้ให้ผู้ที่มีรายซื่อดังเอกสารแนบท้ายประกาศนี้มาสอบคัดเลือก ในวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๔๖๐ รายละเอียด ดังนี้
- เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. สอบข้อเขียน ณ ห้องประชุม ๙B ขั้น ๙
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๔ ธันวาคม ๒๔๔๐
- เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป สอบสัมภาษณ์ ณ ห้องประชุมเล็กขั้น ๔
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๔ ธันวาคม ๒๕๔๐
และจะประกาศผลการสอบคัดเลือก ภายในวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๔๖๐ ถ้าผู้สมัครสอบไม่มาสอบตามวันเวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธี้

>>>>>ดาวน์โหลดเอกสาร<<<<<