รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่งครูผู้สอน สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

1. ตำแหน่ง ครูผู้สอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาต่างประเทศ

2. ตำแหน่ง ครูผู้สอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์ )

3. ตำแหน่ง ครูผู้สอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย 

ทั้งนี้ ให้ผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศ มาสอบข้อเขียน ในวันพุธที่ 13 มิถุนายน 2561 อ่านเพิ่มเติม >>>