ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วและร่างเอกสารประกวดราคาจ้าง
001 download pdf

ร่างขอบเขตของงานจ้างก่อสร้างรั้วมหาวิทยาลัย
001 download pdf

ปร.4 ปร.5 ปร.6
001 download pdf

ประกวดราคาก่อสร้างปรับปรุงหลักคาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

001 download pdf

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อชุดห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์กราฟิก จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding)
001 download pdf

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องประชุมอาคารเรียนรวม ๖ ชั้น

001 download pdf