ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ลงวันที่ 12 กันยายน 2561 เนื่องจาก มหาวิทยาลัยฯ ได้กำหนดรายละเอียดของประกาศเอกสารประกวดราคาและขอบเขตของงานไม่ครบถ้วนในส่วนผลงานประเภทเดียวกัน อ่านรายละเอียด >>>