ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีการศึกษา 2562 เนื่องจาก มหาวิทยาลัยฯ ได้กำหนดรายละเอียดของประกาศเอกสารประกวดราคาและขอบเขตของงานไม่ครบถ้วนในส่วนผลงานประเภทเดียวกัน อ่านรายละเอียด >>>