- ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถยนต์ ประเภทรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ >>> Download <<<
- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณบก.06 รอบ 2  >>> Download <<<