ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหลังคาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด >>> Download <<<

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง-บก.01 >>> Download <<<