ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วมหาวิทยาลัย ดาวน์โหลด
 ร่างขอบเขตของงานจ้างก่อสร้างรั้วมหาวิทยาลัย ดาวน์โหลด
 แบบรูปรายการก่อสร้าง ดาวน์โหลด
 ปร.4, ปร.5, ปร.6 ดาวน์โหลด