สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ข้อมูล ณ วันที่ 20 เดือนเมษายน ฑ.ศ. 2563 Download