แนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน-กรณีการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ Download

กรอบแนวทางการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง Download