(ร่าง)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนอเนกประสงค์และปฏิบัติการ
ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding)

                    มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนอเนกประสงค์และปฏิบัติการ ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 200,000,000.00 บาท (สองร้อยล้านบาทถ้วน) รายละเอียดประกอบประกาศ มีดังนี้

 

1. ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคา 001 download pdf
2. ขอบเขตของงานจ้าง 001 download pdf
3. ปร.-4-5-6-_ก่อสร้างอาคารเรียนอเนกประสงค์และปฏิบัติการ 001 download pdf
4. รายการประกอบหมวด-1-10 001 download pdf
5. ก่อสร้างอาคารเรียนอเนกประสงค์และปฏิบัติการ_แบบอาคารโซน-A-1 001 download pdf
6. ก่อสร้างอาคารเรียนอเนกประสงค์และปฏิบัติการ_แบบอาคารโซน-A-2 001 download pdf
7. ก่อสร้างอาคารเรียนอเนกประสงค์และปฏิบัติการ_แบบอาคารโซน-A-3 001 download pdf
8. ก่อสร้างอาคารเรียนอเนกประสงค์และปฏิบัติการ_แบบอาคารโซน-A-4 001 download pdf
9. ก่อสร้างอาคารเรียนอเนกประสงค์และปฏิบัติการ_แบบอาคารโซน-A-5 001 download pdf
10. ก่อสร้างอาคารเรียนอเนกประสงค์และปฏิบัติการ_แบบอาคารโซน-A-6 001 download pdf
11. ก่อสร้างอาคารเรียนอเนกประสงค์และปฏิบัติการ_แบบอาคารโซน-A-7 001 download pdf
12. ก่อสร้างอาคารเรียนอเนกประสงค์และปฏิบัติการ_แบบอาคารโซน-B-1 001 download pdf
13. ก่อสร้างอาคารเรียนอเนกประสงค์และปฏิบัติการ_แบบอาคารโซน-B-2 001 download pdf
14. ก่อสร้างอาคารเรียนอเนกประสงค์และปฏิบัติการ_แบบอาคารโซน-B-3 001 download pdf
15. ก่อสร้างอาคารเรียนอเนกประสงค์และปฏิบัติการ_แบบอาคารโซน-B-4 001 download pdf
16. ก่อสร้างอาคารเรียนอเนกประสงค์และปฏิบัติการ_แบบอาคารโซน-B-5 001 download pdf
17. ก่อสร้างอาคารเรียนอเนกประสงค์และปฏิบัติการ_แบบอาคารโซน-B-6 001 download pdf