ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลแบบที่ 1 ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding)

>>> Download