1. ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงและซ่อมแซมกลุ่มอาคารอเนกประสงค์ Download
2. เอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงและซ่อมแซมกลุ่มอาคารอเนกประสงค์ Download
3. ขอบเขตของงานจ้าง Download
4. แบบรูปรายการก่อสร้าง Download
5. ปร 4 5 6 Download
6. งวดเงินและงวดงาน Download
7. รายการประกอบแบบ Download