เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารหอพัก มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 1 งาน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียด>>>

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการก่อสร้าง  รายละเอียด >>>