ประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานจอดรถและปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ๑ งาน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
อ่านรายละเอียด >>>

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง อ่านรายละเอียด >>>