ประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานจอดรถอาคารอเนกประสงค์และปฏิบัติการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานจอดรถอาคารอเนกประสงค์และปฏิบัติการ อ่านรายละเอียด >>>

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้าง  อ่านรายละเอียด >>>