ขอบเขตงานการประกาดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 1 งาน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรนิกส์ รายละเอียด >>>