ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 1 งาน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรนิกส์ รายละเอียด >>>

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการก่อสร้าง อ่านรายละเอียด >>>