ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
เรื่อง ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์และเครื่องมือสำหรับห้องปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี้ อุปกรณ์และเครื่องมือสำหรับห้องปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 1 ชุด  ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี อ่านรายละเอียด >>>