ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
เรื่อง กล้องโทรทัศน์ชนิดผสม ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี้
กล้องโทรทัศน์ชนิดผสม ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน ๑ ชุด

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ อ่านรายละเอียด >>>