เผยแพร่แผนการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ตามพระราชบัญญติการจัดชื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2561 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดชื้อจัดจ้างประจำปี ชื่อโครงการ การจ้างที่ปรีิกษาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ อ่านรายละเอียด >>>