ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดทดลองปฏิบัติการควบคุมและปรับปรุงคุณภาพไฟฟ้า ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


                 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อชุดทดลองปฏิบัติการควบคุมและปรับปรุงคุณภาพไฟฟ้า ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๔๕,๐๐๐.๐๐ บาท (หกแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้

 

 ชุดทดลองปฏิบัติการควบคุมและปรับปรุงคุณภาพไฟฟ้า ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

จำนวน

๑ 

 ชุด


                 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ อ่านรายละเอียด >>>