สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด วันที่ 11 เดือนมกราคม พ.ศ. 2561 (รายการค่าครุภัณฑ์) อ่านรายละเอียด >>>