ประกวดราคาชื้อชุดทดลองสมบัติทางการไฟฟ้าของสารกึ่งตัวนำ ด้วยวิธีประกวดราคาออเล็กทรอนิกส์ ชุดทดลองสมบัติทางไฟฟ้าของสารกึ่ง จำนวน 2 ชุด มีรายละเอียดดังนี้ อ่านเพิ่มเติม >>>

เอกสารประกวดราคาชื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ การชื้อชุดทดลองสมบัติทางไฟ้ฟ้าของสารกึ่งตัวนำ อ่านเพิ่มเติม >>>