เผยแพร่แผนการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ตามพระราชบัญญติการจัดชื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กำหนดให้หน่วยงานรัฐจัดทำแผนการจัดชื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศ อ่านรายละเอียด >>>