วาระการประชุม / รายงานการประชุม

001 download pdf

001 download pdf

001 download pdf

001 download pdf

001 download pdf

001 download pdf

>>>>>Download

>>>>>Download<<<<<

>>>>>Download<<<<<

รายงานการประชุมอาจารย์ ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2560 >>>>>ดาวน์โหลด<<<<<

รายงานการประชุมเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2560 >>>>>ดาวน์โหลด<<<<<

รายงานการประชุมอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด สมัยสามัญ ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560 อ่านรายละเอียด >>>

รายงานการประชุมเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด สมัยสามัญ ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560 อ่านรายละเอียด >>>

การประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  ครั้งที่ 4/2560  วันที่ 21 เมษายน  2560   ณ  ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 2  ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

รายงานการประชุมอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ครั้งที่ 1/2558 วันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2558 อ่านรายละเอียด >>>

เมือวันที่ 9 มีนาคม 2560 เวลา 09.30 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้จัดประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ครั้งที่ 3(114)/2560 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 2 ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

วันที่ 1 มีนาคม 2560 เวลา 09.30 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้จัดประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ครั้งที่ 3/2560 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยมี ท่านอาจารย์ ดร.วิชิต กำมันตะคุณ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมฯ มีคณะกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดเข้าร่วมประชุม

รายละเอียด....