การประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  ครั้งที่ 4/2560  วันที่ 21 เมษายน  2560   ณ  ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 2  ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด