รายงานการประชุมเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด สมัยสามัญ ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560 อ่านรายละเอียด >>>