วันที่และสถานที่สอบ

**ประกาศรายชื่อผู้สมัครรอบเช้าและรอบบ่าย วันที่ 8 เมษายน 2564 ผ่านเว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
และ Facebook : Language Center RERU


 

ข้อปฏิบัติในการเข้าสอบ โปรดอ่านให้ชัดเจน

1. ผู้สอบต้องนำบัตรและแสดงบัตรนักศึกษาตัวจริง และบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง เท่านั้น (รูปหน้าบัตรชัดและชื่อบนบัตรชัดเจน บัตรไม่หมดอายุ)
   - ในกรณีเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ต้องนำบัตรนักศึกษาตัวจริง และบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงมาแสดงในวันสอบ
   - กรณีเป็นอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ต้องนำบัตรประจำตัวพนักงานมหาวิทยาลัย บัตรพนักงานมหาวิทยาลัยและบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดงในวันสอบ
   - กรณีบุคคลภายนอก ต้องน าบัตรประจ าตัวประชาชนตัวจริงมาแสดงในวันสอบ

2. เมื่อเข้าห้องสอบให้นั่งที่นั่งซึ่งเจ้าหน้าที่ทางศูนย์ TOEIC กำหนดให้นั่งเท่านั้น

3. ห้ามนำปากกา ดินสอ ยางลบ อุปกรณ์สื่อสาร ลูกอม ยาดม ยาหม่อง กระดาษทิชชู่ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด เข้าห้องสอบเด็ดขาด ไม่ว่ากรณี
ใดๆ ทั้งสิ้นแม้ปิดเครื่องแล้วก็ตาม

4. ไม่อนุญาตให้นำสิ่งของที่ติดตัวมาด้วย เช่น กระเป๋าถือ เอกสารต่างๆ รวมถึงทรัพย์สินใดๆ ฯลฯ เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด

5. บุคคลใดที่มีอุปกรณ์การรักษาทางการแพทย์ติดอยู่ในร่างกาย เช่น เหล็ก ต้องนำใบรับรองแพทย์มายื่นต่อเจ้าหน้าที่คุมสอบก่อนเข้าห้องสอบ มิเช่นนั้น
จะไม่ได้รับอนุญาตให้ท าการทดสอบ (ยกเว้นเหล็กจัดฟัน)


***ทางศูนย์จะจัดที่ไว้สำหรับวางของ แต่ไม่ถือเป็นการรับฝากสิ่งของ ทางศูนย์จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายใดๆ ทั้งสิ้นที่เกิดขึ้นกับสิ่งของหรือทรัพย์สินของผู้สอบ ดังนั้น ขอความกรุณาอย่านำทรัพย์สินมีค่าติดตัวมาในวันสอบ***


!!! ดาวน์โหลดใบสมัครสอบได้ที่นี่ !!!