แบบสำรวจการเข้าพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

01

คลิก : https://forms.gle/HtLRPb9UKbLP3i237