มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดขอเชิญชวนนักศึกษา
กรอกแบบฟอร์มสำรวจข้อมูลความต้องการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ตามความสมัครใจ

02

คลิก : https://forms.gle/UNwgjmeMpafD7QuV7