ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผู้นำและนวัตกรรมนโยบาย


 สมัครเรียนผ่านระบบออนไลน์  |  ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตร