2021 10 08 9 08 48


Download ​เอกสารเพิ่มเติม


ข้อบังคับ ว่าด้วย คุณสมบัติและวิธีการสรรหาอธิการบดี ฉบับที่ 2 พ.ศ.2555 Download
คำสั่งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด Download
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด Download
ปฏิทินกำหนดการสรรหาอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด Download
ใบสมัครเข้ารับการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด Download
แบบเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด Download
แบบประวัติ ผลงานและนโยบายของผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด Download
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด Download