นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงานของ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557 พระราชบัญญติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 พระราชกฤษฏีกา ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี อ่านรายละเอียด >>>