หน่วยงานภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

คณะ
หน่วยงาน เว็บไซต์ ลิงค์ 
คณะครุศาสตร์ คณะครุศาสตร์ edu.reru.ac.th
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ec.reru.ac.th
คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี baac.reru.ac.th
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ flas.reru.ac.th
คณะนิติรัฐศาสตร์ คณะนิติรัฐศาสตร์ lpp.reru.ac.th
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ict.reru.ac.th
สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ cs.reru.ac.th
คณะบยาบาลศาสตร์ คณะบยาบาลศาสตร์ nursing.reru.ac.th
บัณฑิตวิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัย grad.reru.ac.th
     
สำนัก
หน่วยงานเว็บไซต์ลิงค์
สำนักงานอธิการบดี สำนักงานอธิการบดี ad.reru.ac.th
สภามหาวิทยาลัย council.reru.ac.th
ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ plan.reru.ac.th
ฝ่ายการเงิน salary.reru.ac.th
ฝ่ายพัสดุ supplies.reru.ac.th
ฝ่ายนิตการ law.reru.ac.th
ฝ่ายเลขานุการ  
ฝ่ายธุรการ at.reru.ac.th
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ pr.reru.ac.th
ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ personnel.reru.ac.th
ฝ่ายยานพาหนะ  
ฝ่ายอาคารสถานที่  
ฝ่ายนวัตกรรมและสื่อ r-cim.reru.ac.th
หน่วยงานตรวจสอบภายใน audit.reru.ac.th
ศูนย์คอมพิวเตอร์ cct.reru.ac.th
ศูนย์วิทยบริการ lib.reru.ac.th
ศูนย์ภาษา  
สำนักวิชาการและประมวลผล สำนักวิชาการและประมวลผล academic.reru.ac.th
สำนักกิจการนักศึกษา สำนักกิจการนักศึกษา sa.reru.ac.th
องค์การนักศึกษา สภานักศึกษา so.reru.ac.th
     
สถาบัน
หน่วยงานเว็บไซต์ลิงค์
สถาบันจัดการความรู้ สถาบันจัดการความรู้ km.reru.ac.th
สถาบันวิจัยและพัฒนา สถาบันวิจัยและพัฒนา