มหาวิทยาลัย หน่วยงานในจังหวัดร้อยเอ็ด
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครพนม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
กองพลทหารราบที่ 6 ร้อยเอ็ด
จังหวัดทหารบกร้อยเอ็ด
ตำรวจภูธรจังหวัด
ทีทำการปกครองจังหวัด
ศูนย์บริการร่วมจังหวัด
สาธารณสุขจังหวัด
อุตสาหกรรมจังหวัด
ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด
พาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด
สรรพากรพื้นที่ร้อยเอ็ด
สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
สถานีตรวจอากาศจังหวัด
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
คลังจังหวัด
พัฒนาชุมชนจังหวัด
การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา รอ.เขต 1
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา รอ.เขต 2
ประชาสัมพันธ์จังหวัด
กกต.จังหวัด
ทสจ.รัอยเอ็ด
บังคับคดีจังหวัด
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร้อยเอ็ด
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด
สำนักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด
โครงการชลประทานร้อยเอ็ด
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด
สถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ด
สำนักงานอัยการจังหวัดร้อยเอ็ด
สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัด
การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัด
หอการค้าจังหวัดร้อยเอ็ด