คุณธรรม และความโปร่งใส

ita 3


ข้อมูลพื้นฐาน


ข่าวประชาสัมพันธ์

  •  o5
  •  o6
  •  o7

ข้อมูล

  • o9 Social Network                                                                                                                                                                         Link Online

การให้บริการ

  • o14  คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ                                                                                                                                                  Link Online
  • o15  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ                                                                                                                                                        Link Online
  • o16  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ                                                                                                                          Link Online
  • o17  E-Service                                                                                                                                                                                Link Online

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี


การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ


การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต


การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม


เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร


การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต


การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร


แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต


มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

  • o42  มาตรการแผยแพร่ข้อมูลต่อสาธรณธ                                                                                                                                                         Link Online