ทุนการศึกษา

2018 11 21 10 12 23

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  เรื่อง การรับสมัคร รับทุนการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด   เพื่อให้การจัดสรรทุนการศึกษาประเภททุนให้เปล่า สำหรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่ ชัดเจนถูกต้อง เป็นไปตามเจตนารมณ์ และวัตถุประสงค์ของการจัดสรรเงินทุนสำหรับนักศึกษา

รายชื่อผู้สมควรได้รับทุนการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ปีการศึกษา 2560 อ่านรายละเอียด >>>

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  เรื่อง การรับสมัคร  รับทุนการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เพื่อให้การจัดสรรทุนการศึกษาประเภททุนให้เปล่า สำหรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่ชัดเจนถูกต้อง เป็นไปตามเจตนารมณ์ และวัตถุประสงค์ของการจัดสรรเงินทุนสำหรับนักศึกษาอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๑(๑) และ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ.๒๕๔๗ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จึงประกาศหลักเกณฑ์การรับสมัครรับทุนการศึกษาแล้วนั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จึงพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษาดังกล่าว โดยพิจารณานักศึกษาผู้ได้รับทุน ดังนี้

                   ทุนเรียนดีแต่ยากจน               

                   ทุนกิจกรรมดีแต่ยากจน            

                   ทุนจิตอาสา                         

                   ทุนเรียนดี

                   ทุนขาดแคลนและยากจน   

รายละเอียดเพิ่มเติม >>>        

ด้วยมูลนิธิตั้งเซ็กกิม มีความประสงค์จะมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 20 ทุนๆ ละ 8,000 บาท ให้แก่นิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี อ่านรายละเอียด >>>

การขอกู้ยืมเงินกองทุน กรอ. ภาคเรียนที่ 1/2560
นักศึกษาที่ไม่ย้ายสถานศึกษาผู้กู้ยืมรายเก่า กรอ. ชั้นปีที่ 2 – 5 ( รหัสนักศึกษา รหัส 56 57 58 59 ) 

รายละเอียด >>>

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สำนักงานกิจการนักศึกษา