ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  เรื่อง การรับสมัคร รับทุนการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด   เพื่อให้การจัดสรรทุนการศึกษาประเภททุนให้เปล่า สำหรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่ ชัดเจนถูกต้อง เป็นไปตามเจตนารมณ์ และวัตถุประสงค์ของการจัดสรรเงินทุนสำหรับนักศึกษา

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๑(๑) และ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จึงประกาศหลักเกณฑ์การรับสมัครรับทุนการศึกษาแล้วนั้น

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จึงพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษาดังกล่าว โดยพิจารณานักศึกษาผู้ได้รับทุน ดังนี้

๑) ทุนเรียนดี

๒) ทุนกิจกรรมดี

๓) ทุนจิตอาสา

๔) ทุนขาดแคลน

>>>ดาวน์โหลดประกาศ<<<  >>>ดาวน์โหลดใบสมัคร<<<