2018 11 21 10 12 23

 

ระเบียบการให้ทุนการศึกษามูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ
โครงการ “ทุนส่งน้องเรียนจบ”
ระดับอาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา ประจําปีการศึกษา 2561

...................................................................

          มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2519 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือสังคมไทยในด้านการศึกษา และ ได้ดําเนินการโครงการมอบทุนการศึกษา ภายใต้ชื่อโครงการ “ทุนส่งน้องเรียนจบ” ตั้งแต่ปีการศึกษา 2549 ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน โดยมีนักศึกษาในโครงการจากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศรวมทั้งสิ้นกว่า 1,000 ทุน โครงการ “ทุนส่งน้องเรียนจบ” มุ่งเน้นการมอบทุนการศึกษาแก้นิสิตนักศึกษาที่กําลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษา และระดับอาชีวศึกษา ในสถาบันการศึกษาของรัฐบาลทั่วประเทศ

          สําหรับปี 2561 มูลนิธิฯ ได้เล็งเห็นถึงความสําคัญของการศึกษา ที่เป็นรากฐานสําคัญในการพัฒนาประเทศชาติ จึงมีนโยบายที่จะให้ทุนการศึกษาต่อเนื่องเป็นปีที่ 13 เพื่อเป็นการขยายโอกาสทางด้านการศึกษาให้กับเยาวชนของชาติ เพื่อเป็นกําลังสําคัญในการ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและพัฒนาประเทศชาติ ดังนั้นในปีนี้ มูลนิธิฯ จึงได้ออกระเบียบว่าด้วยการให้ทุนการศึกษา “ทุนส่งน้องเรียนจบ” ให้ครอบคลุมนิสิต นักศึกษา ทั้งในระดับอาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณา ตาม “ระเบียบการให้ทุนการศึกษามูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ โครงการ “ทุนส่งน้องเรียนจบ” ระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ประจําปีการศึกษา 2561” ดังนี

>>>>>Download PDF Button<<<<<