ประกาศ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเสนอชื่อสอบชิงทุนนักศึกษาแลกเปลี่ยนสำหรับมหาวิทยาลัยในภูมิภาค ตัวแทนประเทศไทย "Global Undergraduate Exchange Program 2019-2020"

ประกาศผลการสอบคดเลอกทน Fulbright 2019