ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เรื่อง รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลบศาสตร์ และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้น ณ Shimane Rehabilitation College ประเทศญี่ปุ่น ปรจำปี 2563

ประกาศ 001 download pdf

ใบสมัคร 001 download pdf