ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  เรื่อง การรับสมัคร  รับทุนการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เพื่อให้การจัดสรรทุนการศึกษาประเภททุนให้เปล่า สำหรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่ชัดเจนถูกต้อง เป็นไปตามเจตนารมณ์ และวัตถุประสงค์ของการจัดสรรเงินทุนสำหรับนักศึกษาอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๑(๑) และ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ.๒๕๔๗ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จึงประกาศหลักเกณฑ์การรับสมัครรับทุนการศึกษาแล้วนั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จึงพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษาดังกล่าว โดยพิจารณานักศึกษาผู้ได้รับทุน ดังนี้

                   ทุนเรียนดีแต่ยากจน               

                   ทุนกิจกรรมดีแต่ยากจน            

                   ทุนจิตอาสา                         

                   ทุนเรียนดี

                   ทุนขาดแคลนและยากจน   

รายละเอียดเพิ่มเติม >>>