ความสำเร็จนักศึกษา

เป็นอีกปีที่เราทำสำเร็จ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ขอแสดงความยินดีกับ
1. น้องคอฟฟี่ นางสาวภานุมาศ ประเสริฐสังข์ นักศึกษาสาขารัฐประศาสนศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ฝ่ายหญิง
2. น้องเบนซ์ นายจักรพงษ์ คงนิล  นักศึกษาสาขาสังคมศึกษา ชั้นปีที่ 2 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ฝ่ายชาย
ในการประกวดเยาวชนต้นแบบ เก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL 2021 ระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา รอบประเทศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ขอแสดงความยินดีกับนายวีระพล ขานน้ำคำ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย ชั้นปีที่ ๓ การประกวดเรื่องสั้น สำหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษา/ประชาชนทั่วไป กิจกรรมการประกวดบทกลอน เรียงความ เรื่องสั้น ภาพถ่าย ในหัวข้อ "รักของแม่" ประเภทเรื่องสั้น สำหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษา/ปวส. และประชาชน เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๔ จาก สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด 


2021 09 07 10 57 08

          ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวกชกร บัวล้ำล้ำ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ที่ประสบความสำเร็จได้รับการคัดเลือกเข้ารอบชิงชนะเลิศระดับประเทศเพื่อรับทุนผู้นำเยาวชนจากสถานทูตอเมริกา ทุน YSEALI Young Southeast Asian Leaders Initiative โดยจะมีโอกาสเดินทางไปเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนที่ประเทศสหรัฐอเมริกา
          โครงการนี้มีเยาวชนผู้สมัครจากทั่วประเทศมากกว่า 1,000 คน รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศมีผู้ผ่านการคัดเลือก 14 คนสุดท้าย เพื่อที่จะสอบสัมภาษณ์ครั้งสุดท้ายเป็นตัวจริง 5 คนในการเดินทางไปสหรัฐอเมริกา การสมัครพิจารณาการเขียนเรียงความเกี่ยวกับกิจกรรมทางสังคม การมีส่วนร่วมด้านอาสาสมัคร การมีบทบาทภาคประชาชน โดยเยาวชนตัวแทนจากประเทศไทยจะมีโอกาสได้เข้าพบผู้นำระดับสูงของสหรัฐอเมริกา ที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการมีส่วนร่วมทางสังคมกับเยาวชนจากทั่วโลก และจะได้มีโอกาสศึกษาดูงานที่ University of Nebraska และ Kennesaw State University ร่วมกับนักศึกษาชาวอเมริกัน
64 06 18 std   64 06 18 std 002
 
64 06 18 std 003
 
64 06 18 std 004
ภาพโดย : Sunchai Hamcumpai

ขอแสดงความยินดีกับ นายเรวัตร บุตรหนองแสง รองชนะเลิศอันดับ 1 ชาย และนางสาวเกสรา พุทธิเสน รองชนะเลิศอันดับ 3 หญิง ได้รับรางวัลพระราชทาน นักศึกษาต้นแบบ เก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL 2020 ระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษา ระดับประเทศ จากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในวันที่ 23 กันยายน 2563 ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

63 10 06 sa002

ขอแสดงความยินดีกับ นายจิรวัตร ชำนาญยงค์ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้รับโล่รางวัล “วัฒนคุณาธร” วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ หอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม

63 10 06 sa

ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต(ภาษาอังกฤษ) คณะครุศาสตร์ และหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต(การสอนภาษาอังกฤษ) ที่ได้รับรางวัลระดับชาติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดขอแสดงความยินดีกับทีมศิลปศึกษา RERU นักศึกษาสาขาวิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ที่ได้คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับที่1 ในการจัดการประกวดแข่งขันประติมากรรมหุ่นสัตว์เชียงใหม่ ไนท์ซาฟารี จากวัสดุธรรมชาติ ณ เชียงใหม่ ไนท์ซาฟารี ตำบลหนองคาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ นับเป็นหนึ่งความภาคภูมิใจของเราชาวมันปลา

620117 pr 001

620117 pr 002

620117 pr 003

620117 pr 004

620117 pr 005

620117 pr 006

620117 pr 007

620117 pr 008

620117 pr 009

620117 pr 010

620117 pr 011

620117 pr 012

620117 pr 013

620117 pr 014

620117 pr 015

620117 pr 016

620117 pr 017

620117 pr 018

620117 pr 019

620117 pr 020

620117 pr 021

620117 pr 022

620117 pr 023

620117 pr 024

620117 pr 025

620117 pr 026

620117 pr 027

620117 pr 028

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดเป็น 1 ใน 20 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศที่ได้รับโล่เชิดชูเกียรติ
เนื่องจากนักศึกษาได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัลพระราชทานระดับอุดมศึกษา มากกว่า 3 ปีการศึกษา

ปี 2552 นายโชคทวี บุญจันทร์
ปี 2556 นางสาวนิโลบล เย็นวัฒนา
ปี 2558 นางสาวนำ้ฝน บัวหิรัญ
ปี 2561 นายอุดมพงษ์ พรมบุตร

นายนำโชค เพชรแสน ศิษย์เก่าสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปัจจุบัน เป็นอาสาสมัครองค์กรสหประชาชาติ (UN)

ข้อมูลเพิ่มเติม : www.unv.org

https://www.unv.org/Our-stories/Learning-big-data-and-enhancing-disability-awareness-UNDP-Armenia?fbclid=IwAR0EgAu4zs_Mpi7MjJ5S2JghyQyAKj1HhGKp-kuMA_NSOpjbcym_71QN_OA

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ขอแสดงความยินดีกับ นายอุดมพงษ์ พรมบุตร
ที่ได้รับนักศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ขนาดกลาง ประจำปีการศึกษา 2561

มหาวิทยาลัยขอแสดงความยินดีกับทีมสายธรรมเสียงทอง(ตัวแทนนักศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับอุดมศึกษาและบุคคลทั่วไป ในการประกวดสวดมนต์ทำวัตรเช้าและโพชฌงค์ ครั้งที่ 6 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี วันที่ 7 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา ณ องค์พระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์ ราชวรมหาวิหาร จังหวัดนครปฐม ซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้เข้าเฝ้าฯ ในวันที่ 8 ตุลาคม 2561 ที่จะถึงนี้ เวลา 15.00 น. ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา

วันที่ 20 กันยายน 2561 อาจารย์ราชันย์ เจริญแก่นทราย รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิลปวัฒนธรรมคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด นำนายอดิสร ใจสมัครรัก นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ที่ได้รับโล่รางวัลและเกียรติบัตร ยกย่องเชิดชูเกียรติ เยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ประจำปีพุทธศักราช 2561 ระดับอุดมศึกษา เข้าพบท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยท่านอธิการบดีได้กล่าวแสดงความยินดีและชื่นชมกับความสำเร็จของคณะฯ คณาจารย์ และนักศึกษาในครั้งนี้ นอกจากนี้ท่านอธิการบดียังได้มอบเหรียญพระนาคปรกให้กับนักศึกษาอีกด้วย 

มหาวิทยาลัยของแสดงความชื่นชมและยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน ที่ได้เข้าร่วมแข่งขันทักษะความรู้ภาษาและวัฒนธรรมจีน โดยจัดขึ้นในวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา ณ สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยได้รับรางวัลดังต่อไปนี้
๑. ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ ๑ การแข่งขันทักษะความรู้ด้านภาษาจีนและวัฒนธรรมจีน ระดับอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๑ นายทองคูณ บุญเชิด นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน ชั้นปีที่ ๓
๒. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ การแข่งขันทักษะความรู้ด้านภาษาจีนและวัฒนธรรมจีน ระดับอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๑ นางสาวนฤมล ธนสีลังกูร นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน ชั้นปีที่ ๓
๓. ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ ๑ การแข่งขันเขียนตามคำบอกอักษรจีน ระดับอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๒ นางสาวดารณี ต้นทอง นางสาวสุวรรณา ประทุมชัย นางสาวลลิตา มูลมณี นางสาววรกมล ติณรัตน์ และ นางสาวเบญจวรรณ ดวงวงษา นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน ชั้นปีที่ ๔

ขอแสดงความยินดีกับ นายปราโมทย์ ทองสา นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ที่ได้รับคัดเลือกศิลปินรุ่นใหม่เดินทางไปต่อยอดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการขั้นสูง และศึกษาดูงานด้านศิลปะ ณ ต่างประเทศ (สหรัฐอเมริกา) เพื่อเป็นการเปิดโลกทัศน์ เพิ่มพูนจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ อีกทั้งมีโอกาสพัฒนาแนวคิดและวิธีการสร้างงานโดยศึกษาและเรียนรู้จากศิลปินระดับโลก อ่านเพิ่มเติม >>>

ทีมนักศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน มรภ.ร้อยเอ็ด คว้าอันดับที่ 1 🥇 ใน "โครงการ Marketing Contest การแข่งขันแผนกลยุทธ์ทางการตลาด TOYOTA"รอบค้นหาผู้ชนะ เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 ณ ศูนย์ฝึกประสบการณ์ราชภัฏกรีนวิว 
👉จัดโดย บริษัท โตโยต้า สาเกตนคร ร่วมกับ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มรภ.ร้อยเอ็ด 
👏ขอขอบพระคุณที่ปรึกษา: อาจารย์ ดร.ฐิติรัตน์ เวทย์ศิริยานันท์ คุณจตุพล(ฝ่ายการตลาด บริษัท ToYoTa ) และอาจารย์อินทร์ (สาขาการตลาด)  อ่านเพิ่มเติม >>>

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาศิลปะศึกษา คณะครุศาสตร์ กับการแข่งขันประกวดวาดภาพ Art and Paper Painting Contest 2017 ในหัวข้อ “สร้างรอยศืลป์ ตามรอยพ่อ “ ลาน RCB Artery ชั้น 1 ศูนย์การค้าริเวอร์ซิตี้ กรุงเทพฯ (สี่พระยา) เมื่อวันที่ 7 พ.ย.60 ที่ผ่านมา ซึ่งนาย ปิยะ บุญวิเศษ นักศึกษาสาขาวิชาศิลปะศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยร้อยเอ็ด คว้ารางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 3 ระดับอุดมศึกษา เทคนิค : วาดเส้นบนกระดาษแคนสัน นี่คือหนึ่งความภาคภูมิใจของมหาวิทลัย
ขอบพระคุณภาพข่าวจาก Nantawan Jekjantuk  อ่านเพ่ิ่มเติม >>>

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2560 สาขาวิชาจีน ภาควิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ส่งนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน ชั้นปีที่ 2 เข้าร่วมการแข่งขันวัฒนธรรมจีนระดับอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชิงถ้วยรางวัล “เส้นทางสายไหม” ครั้งที่ 2 จำนวน 4 ท่าน คือนางสาวนฤมล บัวแดง,นางสาวพิชชาพร โพนแดง,นายทองคูณ บุญเชิด,นางสาวกัลยาณี วิรัญชัย เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ด้วย ซึ่งนักศึกษาคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 และยังมีอีกรางวัลคือ อาจารย์ SHU YAPING อาจารย์ประจำสาขาวิชาจีน ได้รับรางวัล ครูผู้ฝึกสอนดีเด่น การแข่งขันวัฒนธรรมจีนระดับอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชิงถ้วยรางวัล “เส้นทางสายไหม” ครั้งที่ 2 อีกความภูมิใจของมหาวิทยาลัยของเรา และถือเป็นของขวัญชิ้นพิเศษสุดสำหรับเดือนนี้ อ่านเพิ่มเติม >>>

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดขอแสดงความยินดี กับนักกีฬาของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ที่สามารถคว้าเหรียญรางวัลได้ ในรายการ "กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 สุรนารีเกมส์" เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา ดังมีรายชื่อดังนี้
- นายนลธวัช กาลจักร นักศึกษา พลศึกษาชั้นปีที่ 3 เหรียญทอง ประเภทมวยสากล รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 80 กิโลกรัม
- นายสุทธิรักษ์ รักสุจริต นักศึกษา พลศึกษาชั้นปีที่ 3 เหรียญทองแดง ประเภทมวยไทย รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 49 กิโลกรัม
- นางสาวศรัญญา สายสุวรรณ์ นักศึกษา พลศึกษาชั้นปีที่ 4 เหรียญทองแดง ประเภทมวยไทย รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 57 กิโลกรัม

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาชมรมรัฐศาสตร์มวลชนสัมพันธ์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะนิติรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด ได้รับรางวัลชนะเลิศโครงการคุณธรรม จริยธรรม เฉลิมพระเกียรติฯ ระดับอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (เยาวชนจิตอาสาพัฒนาแผ่นดิน) ประจำปี 2559 ซึ่งจัดโดยมูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาสารคามระหว่างที่ 22 – 23 กันยายน 2560 ณ อาคารพัฒนานิสิต  กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยได้รับโล่รางวัลจากมูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ เงินรางวัลและเกียรติบัตร โดยการคว้ารางวัลชนะเลิศในครั้งนี้ด้วยโครงการธารน้ำใจมหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด สู่พี่น้องผู้ประสบภัยน้ำท่วม ภาคอีสานภายใต้โครงการ“ชุมชนคนรุ่นใหม่เตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติ” -ขอบพระคุณข่าวและภาพข่าวจากท่านอาจารย์ณัฐพงศ์ ราชมี อ่านเพิ่มเติม >>>