นายนำโชค เพชรแสน ศิษย์เก่าสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปัจจุบัน เป็นอาสาสมัครองค์กรสหประชาชาติ (UN)

ข้อมูลเพิ่มเติม : www.unv.org

https://www.unv.org/Our-stories/Learning-big-data-and-enhancing-disability-awareness-UNDP-Armenia?fbclid=IwAR0EgAu4zs_Mpi7MjJ5S2JghyQyAKj1HhGKp-kuMA_NSOpjbcym_71QN_OA