มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดเป็น 1 ใน 20 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศที่ได้รับโล่เชิดชูเกียรติ
เนื่องจากนักศึกษาได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัลพระราชทานระดับอุดมศึกษา มากกว่า 3 ปีการศึกษา

ปี 2552 นายโชคทวี บุญจันทร์
ปี 2556 นางสาวนิโลบล เย็นวัฒนา
ปี 2558 นางสาวนำ้ฝน บัวหิรัญ
ปี 2561 นายอุดมพงษ์ พรมบุตร