ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้จัดทำคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาได้นำไปใช้เป็นแนวทางในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  และเพื่อให้การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสอดคล้องกับองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2557 ดังกล่าว รวมทั้งมีผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพที่เหมาะสม สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงได้จัดฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร และระดับคณะและสถาบัน ให้แก่ผู้บริหารและบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาในสังกัด โดยคัดเลือกผู้ผ่านการอบรมที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้และขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพภายในระดับคณะและสถาบัน อ่านรายละเอียด >>>